तपाईलाई थाहा छ आपनो घरजग्गाको कति कर तर्नु पर्छ ?

नगरपालिकाले प्रत्येक घरजग्गामा नगरपरिषदबाट पारित भए बमोजिम घरजग्गाको आकार , प्रकार, बनौट र सो घरले चर्चेको हाता/कम्पाउण्ड समेतको क्षेत्रफलको आधारमा घरजग्गाको कर निर्धारण गरिएको हुन्छ | यो घरजग्गाको बार्षिक कर वडाको प्रत्येक बासीले आपनो सम्बन्धित वडामा बुझाउनु पर्छ | यस कर निर्धारण मुल्यांकन प्रयोगद्वारा तपाई आपनो घरजग्गाको अनुमानित कर निकाल्न सक्नु हुनेछ |

कर निर्धारण मुलायंकनको प्रयोग कसरी गर्ने ?

तपाईले यस मुलायंकनबाट आपनो घरजग्गाको कर क्रमैसंग चरणबद्ध रुप निकाल्न सक्नु हुनेछ | सर्वप्रथम तपाई आपनो घरको लम्बाई, चौडाई, तल्ला अथवा जम्मा वर्ग फिट, घरको बनौट अनुसार घरको मुलायंकन र ह्रास प्रतिसतको बिबरण दिइ जम्मा घरको कायमी मोल निकाल्नु सक्नु हुनेछ | यदि तपाईसंग थप घरहरु भएमा यहि बिबरण दिई अरु घरहरुको जम्मा कायमी मोल निकाल्न सक्नु हुनेछ | त्यसपछि तपाईले आपनो जग्गाको रोपनी, आना, पैसा, दाम, अथवा बर्ग मिटर, बाटोको प्रकार अनुसार जग्गाको मुल्याकन र छुट प्रतिशतको बिबरणहरु दिई जग्गाको कायमी मोल निकाल्न सक्नु हुनेछ | यदि तपाईसंग थप जग्गा भएमा यसै प्रकारले अरु जग्गाको कायमी मोल निकाल्न सक्नुहुन्छ | यसपछि तपाईले कर योग्य जम्मा मूल्य पाउनु हुन्छ| तपाईले करको दररेट प्रचलित घर जग्गा कर ऐन, आर्थिक ऐनहरु र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम १४० को अनुसूचि ८ बमोजिम पाउन सक्नु हुनेछ | अन्त्य मा तपाईले आपनो जम्मा कर रकम निकाल्न सक्नु हुनेछ |

शर्तहरु

यो घरजग्गा निर्धारण मुलायांकनबाट तपाईले तिर्नु पर्ने अनुमानित घर जग्गा कर दिन्छ | तपाईले दिनु भएको घरजग्गाको बिबरणहरु को आधारमा कर योग्य जम्मा मूल्य को परिणाम यस निर्धारण मुलायांकनबाट निकाल्न सकिन्छा | यस कर निर्धारण आदेश प्रचलित घर जग्गा कर ऐन, आर्थिक ऐनहरु र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम १४० को अनुसूचि ८ को आधार मा बनाइएको छ | घर जग्गा को मुल्याकन दररेट नगरपरिषदद्वारा समय समय मा परिवर्तन हुनेछ | त्यसैले यस निर्धारण मुलायांकनले कानुंनी मान्यता प्राप्त सहि घर जग्गा मुल्यांकन गर्दैन | यस मुल्यांकनबाट तपाई केवल अनुमानित घर जग्गा कर निकाल्न सक्नु हुनेछ | तपाईले घर जग्गा करको सहि मुल्यांकन गर्न र यस सम्बन्धमा बिस्तृत जानकारी को लागि आपनो वडा कार्यलयमा सम्पर्क गर्नु होला |