तपाईले आफ्नो पेशा तथा ब्यबसायको बार्षिक रुपमा सम्बन्धीत  वडा कार्यालयमा गई तोकिएको रकम बुझाई व्यवसाय नविकरण गर्नु पर्नेछ | 

प्रक्रिया

१) निवेदन सहितको तोकिएको कागाजत पेश गर्ने
२) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धीत फाटँमा तोक आदेश गर्ने
३) निवेदन दर्ता गर्ने
४) निवेदकले तोकेको शुल्क बुझाउने
५) चलानी गरी निवेदकलाई प्रमाणप्रत्र उपलव्ध गराउने

आवश्यक कागजात

१) निवेदन प्रत्र
२) नागरीकता प्रमाणिप्रत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
३) महानगरबाट दर्ता भएको व्यवसाय दर्ताको प्रमाणप्रत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
४) बहाल सम्झौता
५) आफन घर टहरा भए चा.लु. आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी

लाग्ने समय सोही दिन, सर्जमिनको हकमा

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्