तपाईले आफ्नो पेशा, ब्यबसाय संचालन गर्नको लागि सम्बन्धीत वडा कार्यालयहरुमा दर्ता गराउनु पर्नेछ | 

प्रक्रिया

१) निवेदन सहितको तोकिएको कागाजत पेश गर्ने
२) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धीत फाटँमा तोक आदेश गर्ने
३) निवेदन दर्ता गर्ने
४) निवेदकले तोकेको शुल्क बुझाउने
५) चलानी गरी निवेदकलाई प्रमाणप्रत्र उपलव्ध गराउने

आवश्यक कागजात

१) निवेदन प्रत्र
२) नागरीकता प्रमाणिप्रत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
३) विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपी वा सम्बन्धीत दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस
४) २ प्रतिफोटो 
५) बहाल सम्झौता 
६) आफन घर टहरा भए चा.लु. आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको 
७) महानगरपालिकामा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय दर्ता गरको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरको व्यवसाय प्रमाणप्रत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क परिषदको निर्णय अनुसार

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्