पति नेपाली नागरिक भएको र पत्नीको जन्ममिति खुलेको प्रमाण सहित बाबु आमाको नागरिक परिचयपत्रको प्रतिलिपि भएको हुनु पर्ने | 

प्रक्रिया

१) प्रमाणहरुको रुजु गर्ने
२) राय सहित सिफारिस
३) अन्तिम सिफारिस
४)अनुसूची ८ को ढाचाँमा नागरिकता सिफारिसको अभिलख राख्ने 

आवश्यक कागजात

१) निवेदन पत्र
२)सर्जमिन सहित वडा कायालय सिफारिस अनुसुची वमोजिम आवेदन फाराम
३) अंगिकृत नागरीकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार
४) अन्य देशको नागरीक भए सो नागरीकता परित्याग गरेको प्रस्ट गर्ने कागजातहरु
५) नेपालमा १५ बर्ष देखि कुनै व्यवसाय गरी वसेको प्रमाणको प्रतिलिपि
६) नपाली भाषा बोल्न र लेख्न जान्ने प्रमाण
७) २ प्रति फोटो पासपोर्ट साइजको
८) बैवाहिक अंगिकृत नागरीकताको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी र श्रीमानको नागरीकताको प्रमाणित प्रतिलिपी

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क रु २५००

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्