तपाईले आफ्नो सम्बन्ध बिच्छेद भएमा आफ्नो  वडा कार्यालमा दर्ता गर्नु पर्छ | 

प्रक्रिया

१) सम्बन्ध विच्छेद भएको पति वा पत्नीले सूचना फाराम भरी सूचना दिने ।

आवश्यक कागजात

१) निवेदन पत्र
२) अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि
३) पति पत्नीको नागरीकताको प्रतिलिपि १/१ प्रति
४) केटाको स्थायी ठोगाना सम्बन्धीत वडाको हुनु पर्ने

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्