प्रक्रिया

१) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
२) तोकिएको कर्मचारीले कर निर्धारण तयार गरी सचिव समक्ष पेश गर्ने
३) तोकिएको कर बुझाउने
४) चलानी गरी निवेदकलाई कर रसिद उपलब्ध गराउने ।

आवश्यक कागजात

१) निवेदन प्रत्र
२) प्रथम बर्षको लागि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, नविकरणको लागि अघिल्ला आ.व.मा मालपोत तिरेको रसिद वा यस कर्यालय बाट जारी गरीएको मालपोत नविकरण बुक
३) घर जग्गा कर तिरेको प्रमाण

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिने, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्