तपाईले आफ्नो घर बहाल दिनु भएको छ भने नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुमा बुझाएको बहाल रकम बमोजिम सम्बन्धीत वडा कार्यालयमा गई बार्षिक बहाल रकमको २% ले हुने रकम बहाल कर बुझाउनु पर्नेछ   | 

प्रक्रिया

१) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
२) तोकिएको कर्मचारीले कर निर्धारण तयार गरी सचिव समक्ष पेश गर्ने
३) तोकिएको कर बुझाउने
४) चलानी गरी निवेदकलाई कर निर्धारण प्रत्र उपलब्ध गराउने 

आवश्यक कागजात

१) निवेदन पत्र
२) बहाल सम्झौता र निवेदन
३) नेपाल सरकारमा बहाल संग सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेको प्रमाण प्रत्रको प्रतिलिपि
४) नागरीकताको प्रमाण प्रतिलिपी
५) चालु आ.व. सम्म घर जग्गा र मालपोत तिरेको रसिदको वा निर्धारण आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क २% ले हुने रकम

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्