तपाईले आफ्नो घरजग्गाको नेपाल सरकारके  घरजग्गा  संग सम्बन्धित तोके बमोजिमको  कर नजिकको वडा कार्यालमा तिर्नु पर्छ | कर स्थानीय स्वायत्त शासन एेन २०५५, नियमावली २०५६ तथा समय समयमा हुने नगरपरिषदको निर्णय अनुसार सम्बन्धीत वडा कार्यलयमा तिर्नु पर्नेछ |

प्रक्रिया
१) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने 
२) तोकिएको कर्मचारीले कर निर्धारण तयार गरी सचिव समक्ष पेश गर्ने  
३) तोकिएको कर बुझाउने
४) चलानी गरी निवेदकलाई कर निर्धारण प्रत्र उपलब्ध गराउने ।
आवश्यक कागजात

१) निवेदन
२) जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाका प्रतिलिपि
३) भवन नक्शा स्वीकृति प्रमाण पत्र र नक्शाका प्रतिलिपि
४) भवनर/जग्गा खरिद गरका भए मालपोतबाट रजिस्ट्रेसन पारित लिखतको प्रतिलिपि
५) नगरपालिका घोषणा हनु पूर्व निर्माण भएका भवनका हकमा नापी नक्शा वा स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदन
६) मालपोत तिरको रसिद
७) आ.व ५७।५८ पूर्व आन्तिरिक राजश्व कायालयमा कर तिरको भए सो को प्रमाणित प्रतिलिपी
८) नागरीकता र नापी नक्साका प्रमाणित प्रतिलिपी

 

 

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क सेवा शुल्क रु २०० देखि मुल्यांकनको आधारमा निस्किने रकम |

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्