मिलापत्र गर्ने दुवै पक्षको संयुत्त निवेदनको आधारमा मिलापत्र गराउन सकिने | 

प्रक्रिया

१) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
२) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
३) निवेदन दर्ता गर्ने
४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने
५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

आवश्यक कागजात

१) मिलाप्रत्र गर्ने दुवै पक्षको सयुक्त निवेदन
२) सम्बन्धित व्यत्तिहरुको नागरीकता प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि
३) विषय संग सम्बन्धित अन्य कागजातहरु

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क रु १००

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्