प्रक्रिया

१) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
२) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
३) निवेदन दर्ता गर्ने
४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने
५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने 
६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

आवश्यक कागजात

१) नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन
२) नाताप्रमाणित प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएका कागजात
४) संरक्षकका नागरीकता प्रमाणिपत्रकोप्रमाण्ति प्रतिलिपी
५) सरक्षण पाप्त गनका हकमा नागरीकता प्रमाणित प्रतिलिपी वा जन्मदर्ता वा परिचय खुल्ने कागजातका प्रमाणित प्रतिलिपी
६) स्थानीय सर्जमिन मचुल्काा पत्र

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क २५/००

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्