प्रक्रिया

१) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
२) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
३) निवेदन दर्ता गर्ने
४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने
५) आवश्यकता अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको २०५६ को नियम २७२ को उपनियम ३ वमाजिम प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का माग गर्ने
६) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने ७) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

आवश्यक कागजात

१) हकदारहरुको नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२) मृत्यू दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) मृतकको नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४) हकवाला नावालक भए जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
५) वसाईसरी आएको हकमा बसाईसराईको प्रतिलिपि
६) हकदारहरुको पासपोर्ट साइजको फोटो ४ प्रति

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी

लाग्ने समय सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्