प्रक्रिया

१) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
२) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
३) निवेदन दर्ता गर्ने
४) तोकिएको प्रावाधिक कर्मचारीले उपयुक्तता सम्बन्धि प्रतिवेदन तयार गर्ने
५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

आवश्यक कागजात

१) निवेदन
२) सिफारिशका लागि भए विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३) काठमाडौ महानगरपालिकाको नबिकरण सहितका व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र
४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरको रसिद
५) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर ( दुई प्रतिशत) तिरेका रसिद/ तिरेका भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने
६) नजिकका दुई विद्यालयको समर्थन पत्र

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिने, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क ५०००/००

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्