प्रक्रिया

१) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
२) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
३) निवेदन दर्ता गर्ने
४) तोकिएको प्रावाधिक कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने
५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

आवश्यक कागजात

१) विद्यालय कक्षा  बृदृिदका लागि निवेदन
२) विद्याल दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३) काठमाडौ महानगरपालिकाको नबिकरण सहितका व्यवसा दर्ता प्रमाण पत्र
४) सरकारी बाहेकका विधालयका हकमा चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेका रसिद
५) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर ( दुई प्रतिशत) तिरेका रसिदर/तिरेका भए बुझाउनु पर्ने
६) निरीक्षण प्रतिवेदन
७) प्रा.लि.का हकमा आनितरिक राजश्व कार्यालयमा बहाल कर तिरेका आधारमा महानगरपालिकालाई बहालको सम्झौाताको प्रमाणित प्रतिलिपी

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी

लाग्ने समय सोही दिने, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क २०००/००

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्