प्रक्रिया

१) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
२) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
३) निवेदन दर्ता गर्ने
४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने
५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

आवश्यक कागजात

१) बिधालय ठाउँसारीका लागि निवेदन
२) बिधालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३) काठमाडौं महानगरपालिको नवीकरण सहितको ब्यबसाय दर्ता प्रमाण पत्र
४) (सरकारी बाहेकका हकमा) चालु आ. व. सम्मको सरी जाने ठाउँ र हालको ठाउँ दुवैको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद
५) बहाल मा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि बहालकर (दुई प्रतिसत ) तिरेको रसिद/ नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने
६)सरी जाने ठाउँ नजिकका दुई बिधालयको समर्थन पत्र ७) स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी

लाग्ने समय सोही दिने, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क ५००/००

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्