प्रक्रिया

१) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
२) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
३) निवेदन दर्ता गर्ने
४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने
५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

आवश्यक कागजात

१) उधोग ठाउँसारीका लागि निवेदन २) उधोग दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ३) काठमाडौं महानगरपालिको नवीकरण सहितको ब्यबसाय दर्ता प्रमाण पत्र ४) आफ्नै घर भए चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद ५) बहाल मा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि बहालकर (दुई प्रतिसत ) तिरेको रसिद/ नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने ६) महानगरपालिकाको क्षेत्र भित्र सारी जाने भए सम्बन्धित वडा कार्यालयको अनुमति सिफारिस पत्र

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिने, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क ५००/००

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्