प्रक्रिया

१) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
२) प्रशासकिय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
३) निवेदन दर्ता गर्ने
४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी शिफारिस तयार गर्ने
५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

आवश्यक कागजात

१) नागरीकता प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि र निवेदन प्रत्र
२) आफन घर भएमा चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद
३) अदालतमा मुद्दा परको प्रमाण कागजातहरु
४) कोर्ट फी मिनाहा हुने पर्ने स्पष्ट कारण लिखित रुपमा दिने पर्ने

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिने, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क २५/००

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्