प्रक्रिया

१) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
२) प्रशासकिय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
३) निवेदन दर्ता गर्ने
४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने
५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने ६) चलानी गरी निवेदकलाई शिफारिस उपलब्ध गराउने

आवश्यक कागजात

१) आफनो व्यवसायको बिस्तृत व्यहोरा सहितको निवेदन प्रत्र
२) नागरीकता प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि
३) चालु आ.व. सम्मको व्यवसाय नविकरण गरेको प्रमाणप्रत्रको सक्कल
४) सम्झौता प्रत्रको प्रतिलिपि
५) स्थलगत प्रतिवेदन
६) विदेशीको हकमा परिचय खुल्ने कागजात वा सम्बन्धीत दुतावासको प्रत्र
७) आफन घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी

लाग्ने समय सोही दिने, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क १०००/००

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्