तपाईले आफ्नो आर्थिक अवस्था  खुल्ने व्यहोरा सहितको  निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ |  

प्रक्रिया

१) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
२) प्रशासकिय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
३) निवेदन दर्ता गर्ने
४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने
५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

आवश्यक कागजात

१) निवेदन प्रत्र र नागरीकता प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि
२) जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
३) घर भए नक्सा, नक्सापास प्रमाण प्रत्र
४) घरजग्गा कर तिरेको कागजात
५) आयश्रोत भए आयश्रोत खुल्ने कागजात
६) अन्य आवश्यक कागजात
७) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
८) सर्जमिन मुचुल्का

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क रु ५००

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्