नेपालमा कम्तीमा १५ बर्षदेखि निरन्तर बसोबास गरी कुनै पेशा वा व्यवसाय गरी नेपाली भाषा लेख्न जान्ने हुनु पर्नेछ |  

प्रक्रिया

१) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
२) प्रशासकिय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
३) निवेदन दर्ता गर्ने
४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने , कानुनी राय आवश्यक भएमा राय सोध्ने
५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने
७)अनुसूची ८ को ढाचाँमा नागरिकता सिफारिसको अभिलख राख्ने ।

आवश्यक कागजात

१) अंगिकृत नागरीकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार
२) साविक मलुकको नागरीकता परित्याग गरको वा परित्याग गर्ने कारवाहि चलाएको पुष्टि गर्ने कागजातहरु
३) नपालमा १५ बर्ष देखी कुनै व्यवसाय वा काम गरी वसेको प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि
४) नपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातहरु
५) पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति
६) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद
७) सर्जमिन मुचुल्का

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क २५००/००

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्