प्रक्रिया

१) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
२) प्रशासकिय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने
३) प्रावाधिक कर्मचारीबाट निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने
४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने
५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
६) दर्ता चलानी गरी निवेदक लाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

आवश्यक कागजात

१) घरकायम सिफारिस पाउः भन्ने सम्बन्धी निवेदन
२) नागरीकता प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि ३ सम्बन्धीत जग्गाको लालपुर्जाको प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि
३) स्थलगत प्रतिवेदन

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिने, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र
शुल्क २००/००

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्