यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आ. ब. २०६७/६८ को  बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम को बृस्तृत बिबरण दिइएको छ | 

यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आ. ब. २०६८ /६९ को बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम को बृस्तृत बिबरण दिइएको छ |

यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आ. ब. २०६९/७० को बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम को बृस्तृत बिबरण दिइएको छ |

यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आ. ब. २०६९/७० को बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम को बृस्तृत बिबरण दिइएको छ |

यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आ. ब. २०७० /७१ को बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम को बृस्तृत बिबरण दिइएको छ |

यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आ. ब. २०७१ /७२ को  बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम को बृस्तृत बिबरण दिइएको छ | 

यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवसाय साधन कर असुलीको लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन/नियमावलीले व्यवस्था गरेको परिधि भित्र रही तय गरेको परिमार्जित दर अनुसूची "ख" अनुसार व्यवसायको प्रकृति अनुसार न्युनतम र अधिकतम कर को दर रेट को बिबरण दिइएको छ | 

 

यस दस्तावेजमा  काठमाण्डौ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष  २०६३/६४ अनुसूची "क" अनुसार व्यवसाय करको प्रयोजनको लागि क्षेत्रको वर्गिकरणको बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ | 
 
 

यस दस्तावेजमा दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम  अनुसूची ३ अनुसार बिज्ञापन को किसिम  र मदिरा सुर्तीजन्य पदार्थ अनुसार  बिज्ञापन करको दररेट को  बिबरण दिइएको छ | 

यस साम्रगीमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा न. ७ कार्यालयको आ.ले.प. प्रतिवेदन २०६९/७० को प्रतिवेदन अनुसार को अडिट रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छ | 

काठमाडौं महानगरपालिकाको कर्मचारीहरुको शिष्टाचार तथा आचार संहिता– २०६७ अनुसार  काठमाडौं महानगरपालिकाले  सेवा र सुविधा लिन आएका सेवाग्राहीहरूलाई अधिकतम गुणस्तरीय, प्रभावकारी र विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौं महानगरपालिकाले सुशासनलाई टेवा, मुस्कानसहितको सेवा भन्ने पवित्र अभियानद्वारा कर्मचारीहरूको आचरण र व्यवहारलाई कार्य क्षे

 २०७१/७२ को लागि नगर परिषदद्वारा गरिएको २१ वटा विभिन्न निर्णयहरु को  सन्क्षिप्त  बिबरण

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५  तथा का. म. पा. को परिषदबाट कर्मचारी आंचार संहिता समावेश गरिएको छ  | 

  •