यस सामाग्रीमा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तरगत को वडा नं. ७ को आर्थिक वर्ष २०६७।६८ घरजग्गा कर प्रयोजनको लागि जग्गाको मुल्यांकन दर को बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ | यसमा सडक महत्वको आधारमा प्रत्येक कर क्षेत्रका प्रमुख मूल सडकहरुबाट गएको (जोडिएको) सहायक बाटोहरुमा महत्व हेरी २०%, ( सहायक पिच) ३०%,(ग्राभेल बाटो) ४०% (गोरेटो बाटो) सम्म छुट गरी मूल्यांकन गरिनेछ । । उल्लेखित सडक महत्व तथा क्षेत्र विभाजनमा स्पष्ट हुन नसकेका सडकहरुको दायाँ बायाँको जग्गाहरुको सम्बन्धमा मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको सडक महत्व एवं क्षेत्र अनुसार मूल्यांकन गरिनेछ ।

आर्थिक बर्ष २०६८/६९  को लागि नगर परिषदद्वारा गरिएको १०८  वटा विभिन्न निर्णयहरुको  सन्क्षिप्त  बिबरण

आर्थिक बर्ष २०६९/७०  को लागि नगर परिषदद्वारा गरिएको ५७  वटा विभिन्न निर्णयहरुको सन्क्षिप्त  बिबरण

आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को लागि नगर परिषदद्वारा गरिएको ७८  वटा विभिन्न निर्णयहरुको  सन्क्षिप्त  बिबरण

यस दस्तावेजमा घरजग्गा कर लाग्ने क्षेत्रहरुको लागि घरको बनौट वर्गीकरण र मूल्यांकन  रेट तथा मालपोत को बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ | 

यस निर्देशिकामा काठमान्डौं महानगरपालिकाले भौतिक पुर्वाधार मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन गर्न  लागु गरिएको छ | 

काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, विज्ञापन कर निर्देशिका, २०६४ र नगर परिषद्बाट पारित नीतिगत निर्णयको अधिनमा रही आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकिए बमोजिमका विज्ञापन बोर्ड तथा सामाग्री राख्ने अनुमति दिई सो वापत विज्ञापन कर संकलन गरिदै आएको  छ | 

यस विनियमावली काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र  २० औं नगर परिषदबाट स्वीकृत गराई बनाई लागू गरेको छ ।

 

यस निर्देशिका काठमान्डौं महानगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन विभाग राजश्व महाशाखाबाट तयार गरि नगरपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको हो | 

यस दस्तावेजमा  काठमान्डौं महानगरपालिकाको वडा कार्यालय सम्बन्धीत वडा प्रशासकीय, राजस्व, कर सेवा शुल्क, सिफारिस प्रमाणित,  उपोभोक्ता समिति, योजना तर्जुमा, पूर्वाधार बिकास, मर्मत सम्भार आदि कार्यहरु को बिधि , आवश्यक कागजात, जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समयको बिबरण दिइएको छ | 

यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिका आ. ब. २०७१ /७२ को  बार्षिक खरिद बिबरण तथा लागत ईस्टिमेट अनुसार खरिद योजनाको  बृस्तृत बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ |

यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिका आ. ब. २०७१ /७२ को  बार्षिक योजना वडा अनुसार  क्रियाकलाप र तिनको बार्षिक लक्ष्य र लक्षित वर्ग अनुसार बृस्तृत बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ |

यस दस्तावेज मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ को एकल महिला भत्ता बितरण (आ. ब. २०७१ /७२) को अभिलेख प्रस्तुत गरिएको छा |

यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ को जेष्ठ नागरिक भत्ता (आ. ब. २०७१ /७२) को अभिलेख प्रस्तुत गरिएको छा | 

यस दस्तावेजमा काठमाडौंमहानगरपालिकाको वडा बार्षिक बिकास बजेट (आ. ब. २०७१ /७२),  काठमाडौं महानगरपालिकाको बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ( आ. ब.

यस दस्तावेज काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा प्रशासनिक बजेट (आ. ब. २०७१ /७२) काठमाडौं महानगरपालिकाको बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ( आ. ब. २०७१ /७२ ) बाट साभार गरियको हो | यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तरगतका सम्पूर्ण वडाहरुलाई विनियोजित बजेटको बिबरण दिइएको छ  | 

यस दस्तावेजमा  काठमाडौँ  महानगरपालिकाको आ. ब. २०६७/६८ को  बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम को बृस्तृत बिबरण दिइएको छ | 

यस दस्तावेजमा  काठमाडौं महानगरपालिकाको आ. ब. २०६७/६८ को  बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम को बृस्तृत बिबरण दिइएको छ |