काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, विज्ञापन कर निर्देशिका, २०६४ र नगर परिषद्बाट पारित नीतिगत निर्णयको अधिनमा रही आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकिए बमोजिमका विज्ञापन बोर्ड तथा सामाग्री राख्ने अनुमति दिई सो वापत विज्ञापन कर संकलन गरिदै आएको  छ | 

स्रोत: काठमाडौँ महानरपालिका कार्यालय

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्