यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आ. ब. २०७१ /७२ को  बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम को बृस्तृत बिबरण दिइएको छ | 

स्रोत: काठमाडौं महानरपालिका

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्