यो वडा ७ वेबसाइट स्थानीय वडा तहको सुशासन कायम गर्नको लागि बनाइएको पहिलो उदारण हो | यसको लागि पहिलो चरणमा काठामाडौं महानगरपालिका अन्तरगतको वडा ७ प्रयोग गरिएको छ | यसमा  प्रायोग गरिएका अङ्क, तथ्यांक र सूचनाहरु विभिन्न सँस्थाहरु बाट संकलन गरिएका छन् | हामीले अङ्क, तथ्यांक र सूचनाहरुको शुद्ता कायमगर्ने सक्दो प्रयास गरेका छौ,  तर समौचित्य, पूर्णता वा जानकारी को उपलब्धतामा हामी आदिकारिता बहन गर्न असक्षम छौ | यो वेबसाइट मा प्रस्तुत गरिएका अङ्क, तथ्यांक र सूचनाहरु अनुमति पत्रमा दिइएका आधारमा प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ|