सम्पर्क ब्यक्ति
बिमला कोइराला
प्रशासकीय प्रमुख,
का. म. पा. वडा नं. ७

सम्पर्क नम्बर
+९७७ ०१४४७०४७९

ठेगाना
मित्रपार्क, चाहबिल,
काठमान्डौ, नेपाल

 

vor allem dann

 

कर्मचारी संरचना
का. म. पा. वडा नं. ७ 'क' बर्गको वडा समुहमा पर्दछ| बिस्तृत कर्मचारीको संरचना तल दिइएको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ | 

पद तह फाटँ
प्रशासकीय प्रमुख ( वडा सचिव) अधिकृतस्तर छैटौं (प्र) वडा कार्यालय
सहायक वडा सचिव सहायकस्तर पाँचौ (प्र) प्रशासन, लेखा तथा राजस्व फाटँ
कम्प्युटर अपरेटर सहायकस्तर पाँचौ (प्रा) प्रशासन, लेखा तथा राजस्व फाटँ
लेखापाल सहायकस्तर पाँचौ (ले) प्रशासन, लेखा तथा राजस्व फाटँ
सह लेखापाल सहायकस्तर चौथो (ले) प्रशासन, लेखा तथा राजस्व फाटँ
खरिदार (२ जना ) सहायकस्तर चौथो (प्र) प्रशासन, लेखा तथा राजस्व फाटँ
राजस्व सहायक सहायकस्तर चौथो (प्र) प्रशासन, लेखा तथा राजस्व फाटँ
जुनियर इलेकिट्रसियन सहायकस्तर चौथो (प्रा) प्रशासन, लेखा तथा राजस्व फाटँ
कर्यालय सहयोगी (पियन - २ जना ) सहायकस्तर प्रथम (प्र) प्रशासन, लेखा तथा राजस्व फाटँ
सब इञिजनियर सहायकस्तर पाँचौ (प्रा प्राबिधिक फाटँ
स्यानिटेशन सुपरभाइजर सहायकस्तर चौथो (प्र) सरसफाई ब्यबस्था फाटँ
नाइके सहायकस्तर दोस्रो (प्र) सरसफाई ब्यबस्था फाटँ
कार्यलाय सहयोगी (कुचिकार- १० जना) सहायकस्तर दोस्रो (प्र) सरसफाई ब्यबस्था फाटँ