नक्सा लुकाउनुहोस्

यस डेटासेट मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७  भित्रको क्याम्पसहरुको  प्रकार तथा विद्यार्थीरुको संख्या अनुसार बिस्तृत  बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ| 

माथि दिईएको नक्सामा पनि तपाईले का. म. पा. वडा नं.७ मा रहेका क्याम्पसहरु हेर्न सक्नु हुन्छ |  

क्षेत्र:
अन्य
मिति
४ मंसिर, २०७१
स्रोत:
OpenDRI सर्वे,२०१३

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्