यस डेटा सेटमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७  कार्यालयको  आ.व. ०७२।७३ को लागि वडा नागरिक मञ्चले सिफारिसमा छनौट गरि पठाइएका योजनाहरुको विवरण प्रस्तुत  गरिएको छ | 

९ माघ, २०७१

यस डेटा सेटमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७ को आ. ब.२०६९/७० र २०७०/७१ को बार्षिक आय महिना अनुसार बिभीन्न स्रोतहरु; घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, मालपोत कर, अन्य सिफारिस दस्तुर, पार्किंग शुल्क, बहाल कर र उपोभोकता बाट प्राप्त रकमहरुको बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ|

१० असोज, २०७१

यस डेटा सेट मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७ को आ. ब. २०६९/७० र २०७०/७१ को बार्षिक खर्चको बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ| यसमा वडा अन्तरगत हुने विकासको कार्यक्रमहरु को कामको बिबरण, निर्माण गर्ने संस्थाहरु को साथसाथै काठमाडौँ महानगरपालिका र जनसहभागिताले जुटाएको खर्चको बिस्तृत बिबरण दिईएको छ |

१४ कार्तिक, २०७१

यस डाटा सेटमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७ को आ. ब. २०७१/७२ को लागि बनाइएको आयोजनाहरुको ठाउँ र अनुमानित खर्च अनुसार को बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ | 

१४ कार्तिक, २०७१

यस डाटा सेटमा काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरुको विभिन्न कार्यक्रमको लागि वार्षिक विनियोजित वजेट प्रस्तुत गरिएको छ | काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरुमा काठमाडौँ महानगरपालिका र उपोभोत्ता समितिद्वारा वडास्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, जनसहभागितामा आधारित वडास्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र वडास्तरीय सडक बत्ती मर्मत सम्भार कार्यक्रम को लागि ठुला, मझौला र साना वडाहरुको लागि आ. ब. २०७१/७२बजेट विनियोजित गरिएको छ|

१४ कार्तिक, २०७१

यस डेटा सेटमा काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरुको लागि वार्षिक प्रशासनिक वजेट ब्यवस्था प्रस्तुत गरिएको छ | वार्षिक प्रशासनिक वजेट ब्यवस्था बजेट शीर्षकहरु बिधुत महसुल, खानेपानी धारा महशुल, मसलन्द तथा छपाई, पत्रपत्रिका तथा पुस्तक खरिद, कार्यालय मालसामान, टलिफोन तथा फ्याक्स र अतिथी सत्कार तथा पिउने पानीको आधारमा बजेट शीर्षक र अनुमानित बजेट को बिबरण दिईएको छ |

१४ कार्तिक, २०७१

यस डेटा सेट मा काठमाडौ महानगरपालिका अन्तरगत को वडा नं. ७ को आर्थिक वर्ष २०६७।६८ घरजग्गा कर प्रयोजनको लागि जग्गाको मुल्यांकन दरको बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ | यसमा सडक महत्वको आधारमा प्रत्येक कर क्षेत्रका प्रमुख मूल सडकहरुबाट गएको (जोडिएको) सहायक बाटोहरुमा महत्व हेरी २०%, ( सहायक पिच) ३०%,(ग्राभेल बाटो) ४०% (गोरेटो बाटो) सम्म छुट गरी मूल्यांकन गरिनेछ । तर यसरी मूल्यांकन गर्दा का.म.पा. क्षेत्रभित्रका जग्गाको मुल्यांकन अधिकतम रु. ५० लाखभन्दा बढी र न्यूनतम रु. १५ लाख ६० हजार भन्दा कम हुने गरि मुल्यांकन गरिने छैन । उल्लेखित सडक महत्व तथा क्षेत्र विभाजनमा स्पष्ट हुन नसकेका सडकहरुको दायाँ बायाँको जग्गाहरुको सम्बन्धमा मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको सडक महत्व एवं क्षेत्र अनुसार मूल्यांकन गरिनेछ

२६ कार्तिक, २०७१

यस डाटा सेटमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७ को उपोभोक्ता समितिहरु/ संस्थाहरु, पदाधिकारी र समपर्क नम्बर सहित प्रस्तुत गरिएको छ | 

१४ कार्तिक, २०७१

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ भित्रको संघ/संस्थाहरुको नाम ठेगाना, पदाधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर सहितको बिबरण प्रस्तुतु गरिएको छ |

१४ कार्तिक, २०७१

यस डेटासेट मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७  भित्रको बिद्यालयहरुको  प्रकार, तह तथा विद्यार्थी संख्या अनुसार बिस्तृत  बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ|  

४ मंसिर, २०७१

यस डेटासेट मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७  भित्रको क्याम्पसहरुको  प्रकार तथा विद्यार्थीरुको संख्या अनुसार बिस्तृत  बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ| 

माथि दिईएको नक्सामा पनि तपाईले का. म. पा. वडा नं.७ मा रहेका क्याम्पसहरु हेर्न सक्नु हुन्छ |  

४ मंसिर, २०७१

यस डेटासेटमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७  भित्रको जनसंख्या घरधुरी  संख्या  प्रस्तुत गरिएको छ|

५ माघ, २०७१

यस डेटासेटमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७ को मतदाता संख्या बुथ अनुसार  प्रस्तुत गरिएको छ

५ माघ, २०७१

यस डेटासेट मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७ भित्रको अस्पतालहरुको प्रकार, बिरामी संख्या अनुसार बिस्तृत बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ|

४ मंसिर, २०७१