समाचार

  • घरधुरी संख्या १३५५९
  • पुरुष २६५६१
  • महिला २५०२०
  • शिक्षण संस्थाहरू ६१
  • स्वास्थ्य संस्थाहरू